Stadgar

Svenska Peugeotklubbens stadgar

Svenska Peugeotklubben grundades 1979. Nu gällande stadgar för klubben antogs 1993 och reviderades senast vid (det försenade) årsmötet i Åkerlänna i september 2020. Stadgarna finns med här på webben för att du som är intresserad ska kunna se klubbens formella regler, och hur beslutsgången är för mera principiella frågor. Klubbens huvuduppgift beskrivs i punkt 2.

Förteckning över klubbstyrelsens ledamöter finns under Klubbadresser.

Stadgar för Svenska Peugeotklubben
antagna vid årsmötet den 23 maj 1993 i Gällersta och senast reviderade vid årsmötet den 26 september  2020 i Åkerlänna.

1. Klubbens namn
Klubbens namn är Svenska Peugeotklubben.

2. Klubbens natur och ändamål
Svenska Peugeotklubben är en ideell sammanslutning, som utan ekonomiska intressen i en kulturbevarande anda skall:

A. Främja intresset för fordon av Peugeots tillverkning.
B. Verka för bevarandet och restaurerandet av Peugeot-fordon.
C. Tillvarata och bevara litteratur, specialverktyg och annat med anknytning till Peugeot.
D. Sprida kunskap om märket Peugeot till medlemmar, men även utanför medlemskretsen i lämpliga media.
E. Skapa förståelse och goodwill för samlarfordonshobbyn som helhet.

3. Klubbens verksamhet
Svenska Peugeotklubben skall verka för den i punkt 2 angivna målsättningen genom att:

A. Insamla och arkivera litteratur och andra typer av dokument avseende Peugeot.
B. Publicera medlemsblad samt medlems- och fordonsförteckning för att underlätta kontakten mellan medlemmarna och med andra klubbar med likartad målsättning, inom och utom landet.
C. Medverka till samt underlätta för medlemmarna att restaurera och bevara Peugeotfordon på ett vederhäftigt sätt.
D. Samarbeta med myndigheter, andra in- och utländska klubbar, institutioner mm med anknytning till fordonshobbyn och Peugeot i synnerhet.
E. Arrangera medlemsmöten, träffar, rallyn och annan liknande verksamhet för att underlätta och uppmuntra medlemmarnas ideella kulturbevarande verksamhet.

4. Medlemskap
Svenska Peugeotklubben har ordinarie medlemmar samt hedersmedlemmar. Ordinarie medlemskap kan vinnas av envar som har ett intresse för Peugeot, fordonsinnehav är inget krav. Årsmötet kan kalla särskilt förtjänt person till hedersmedlem.

5. Beslutande och verkställande organ
Högsta beslutande organ är årsmöte eller allmänt möte. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet handhas av styrelsen som verkställer beslut från årsmöte eller allmänt möte, och som också fattar nödvändiga beslut om klubbens löpande verksamhet under verksamhetsåret.

6. Verksamhetsåret samt årsmötet
Svenska Peugeotklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 april till och med 31 mars. Årsmöte hålles på av styrelsen utsedd plats och tid årligen före utgången av maj månad, såvida inte yttre hinder föreligger av typen force majeure, allmän sjukdomsspridning eller liknande. Om inte årsmötet kan genomföras inom kalenderåret förlängs styrelsens uppdrag fram till påföljande år vid den stadgeenliga tiden för årsmötet. Räkenskaper, bokslut, budget för kommande år, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall ändå upprättas i stadgeenlig tid, såsom inför årsmötet, och arkiveras så att medlemmar och andra med befogad orsak, såsom bank eller myndighet, när som helst kan ta del av dem. Årsmöte kan i nödfall hållas via uppkoppling.

Styrelsen sänder ut kallelse via annons i klubbtidningen, e-mail eller post till av medlemmen angiven adress minst 3 veckor före utsatt tid för årsmötet. Om dagordningen innefattar något utöver de i stadgarna angivna ärendena skall detta anges i kallelsen. Härvid skall följande ärenden förekomma:

1. Justering av röstlängd/medlemslista.
2. Frågan om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll.
6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Genomgång av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar.
10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av revisorer.
13. Val av ledamöter i valberedning.
14. Fastställande av medlemsavgift samt budget för det kommande verksamhetsåret.
15. Övriga frågor.

Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. Motioner till årsmötet skall vara skriftliga, undertecknade och inkomna till klubben före utgången av februari månad.

7. Revision
Revisorerna skall vara två ordinarie och en suppleant. De skall väljas för ett år i taget. Styrelsen skall senast en månad före årsmötesdagen tillhandahålla revisorerna räkenskapshandlingar, styrelseprotokoll samt övrigt som befinnes nödvändigt för granskningen. Revisorerna skall när som helst under verksamhetsåret, på begäran beredas tillgång till räkenskapshandlingar och kassa för erforderliga kontroller.

8. Allmänt möte
Extra ordinarie allmänt medlemsmöte skall hållas när styrelsen anser det erforderligt, eller när minst 1/3-del av  klubbens medlemmar påkallar det. Styrelsen är då skyldig att utfärda kallelse till sådant möte. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen eller av den grupp medlemmar som påkallar mötet. Beträffande kallelse till mötet, frågor på dagordningen och röstning, så gäller i tillämpliga delar vad som om årsmöte är stadgat. Till kallelse till allmänt möte skall fogas dagordning och eventuella skriftliga motioner till mötet.

9. Styrelse
Klubbens styrelse skall bestå av minst 5 medlemmar som ordinarie ledamöter samt minst 2 medlemmar som suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 av dess ledamöter eller suppleanter är närvarande. Val av styrelseledamot sker på 2 år. Suppleant väljs på 1 år. Föreslagen styrelsemedlem bör vara personligen närvarande vid valet.

Klubbens firma tecknas av ordförande i förening med kassör. Ordförande och kassör tecknar var för sig klubbens konton i bank och plusgiro.

Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 3 ledamöter så påfordrar. Styrelsen skall hålla minst 2 protokollförda möten per år. Suppleanterna kallas till styrelsens sammanträden.

10. Avgifter
Medlemsavgift samt inträdesavgift fastställs av årsmötet. Hedersmedlem erlägger ej någon avgift. Medlemsavgift gäller för den tid som beslutas av årsmötet. Medlem som ej erlagt avgift senast på angiven förfallodag, anses härigenom ha utträtt ur klubben och har ej rösträtt.

11. Utträde och uteslutning
Medlem som genom skriftlig anmälan begär att få utträda ur klubben befrias omedelbart från medlemskapet. Inbetalda avgifter återbetalas ej. Medlem som grovt bryter mot klubbens målsättning eller syften kan uteslutas ur klubben genom beslut vid årsmöte eller allmänt möte.

12. Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar medlem och skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmöte eller allmänt möte. Vid omröstning krävs att 2/3 av de närvarande bifaller ändringsförslaget.

13. Upplösning av klubben
Endast klubbens styrelse kan till årsmöte eller allmänt möte föreslå att klubben upplöses. Beslut om upplösning måste fastställas på två på varandra följande årsmöten eller allmänna möten och med minst 3/4 av de närvarandes röster. Vid upplösning av klubben skall eventuella tillgångar återgå till medlemmarna på sätt som styrelsen beslutar om.