Integritetspolicy för Svenska Peugeotklubben med organisationsnummer 802433-6458

Reviderad och fastställd 2022-01-02, revideras senast 2024-01-02.

I enlighet med gällande lagstiftning för personlig integritet måste varje organisation som lagrar personuppgifter ha en integritetspolicy som beskriver syfte, omfattning och avgränsningar för personuppgifter som lagras. Svenska Peugeotklubbens policy beskriver vilka personuppgifter vi lagrar, syftet med lagringen samt när gallring sker. Policyn beskriver också vad du som enskild medlem ska göra för att begära utdrag om vad som finns lagrat om dig, och för att rätta felaktigheter som du upptäckt. Vidare beskrivs vad du ska göra för att få dina uppgifter raderade.

Följande register med personuppgifter hanteras av Svenska Peugeotklubben:

Medlemsregistret. Här lagras följande uppgifter om medlemmen: Medlemsnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, år-månad för inträde i klubben, år-månad för senast betalda medlemsavgift, uppgift om särskild funktion i klubben (t.ex. styrelseledamot eller regional kontaktperson) samt uppgift om medlem har MHRF-försäkring via klubben. Registret innehåller också de uppgifter om fordonsinnehav som medlemmen anmält till klubben.

Syftet med lagringen av dessa uppgifter är att möjliggöra administration av klubben, samt att hantera utskick och avisering och uppbörd av medlemsavgifter. Uppgifter ur medlemsregistret lämnas inte ut till tredje part. Undantag är medlems namn och adress som lämnas till anlitat tryckeri i samband med tryck och distribution av medlemstidningen Lejonet. Registret gallras årligen, då uppgifter om medlemmar som lämnat klubben raderas.

Tillfälliga register. Från tid till annan skapar vi register för att hantera anmälningar och deltagande i sammankomster. De uppgifter som lagras är samma som för medlemsregistret, eller färre. Senast två år efter sammankomsten raderas normalt dessa personuppgifter. I vissa fall kan det finnas historiska skäl att bevara delar av personuppgifterna så länge klubben existerar. Det gäller deltagarlistor och resultatlistor i evenemang av typ rallyn. Det ska i förekommande fall framgå vid anmälningstillfället att uppgifterna kan komma at sparas av historiska skäl.

Uppgifter ur tillfälliga register lämnas inte ut till tredje part. Undantag kan förekomma för uppgifter till media vid sammankomster av rally- eller utställningskaraktär.

Allmänt gäller: För alla våra typer av register gäller att enskild medlem eller deltagare i sammankomst äger rätt att begära uppgift om vad som finns lagrat om personen. Det finns också rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade, samt att få sina uppgifter helt raderade. Den som begär radering ska upplysas om att medlemskap inte längre är möjligt, alternativt att deltagande i sammankomst inte heller är möjligt.

Begäran om utdrag, rättelse eller radering ska ställas skriftligen till klubbens personuppgiftsansvarige under adress: Svenska Peugeotklubben, c/o Claes Eigert, Magnus Ladulås väg 9, 548 31 Hova, eller e-post till personuppgifter peugeotklubben.

Med hänvisning till historiska skäl kommer tryckta alster, t.ex. medlemslistor, deltagarlistor och matriklar inte att korrigeras eller kasseras.

Styrelsen